gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


PIGION
gan Senedd Ymchwil, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Tai Carbon Isel i Genedlaethau’r Dyfodol: Pa heriau a chyfleoedd sy’n ein hwynebu?
19/10/2018, 12:00 pm

19 Hydref 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 24 Hydref, bydd y Cynulliad yn trafod adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar Tai Carbon Isel: Yr Her.

Yn ein blog, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, rydym yn rhoi  cefndir y cyd-destun deddfwriaethol a’r cynnydd a wnaed yng Nghymru i liniaru effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.  Ym mis Mehefin, cyhoeddodd Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU ei Adroddiad Cynnydd 2018 i’r Senedd. Dangosodd gynnydd o 5% mewn allyriadau yn 2016 , a hynny’n dilyn gostyngiad yn 2014 a 2015. Ers 1990, mae allyriadau wedi gostwng 14 y cant yng Nghymru, sydd gryn dipyn yn is na’r targed anstatudol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru yn ei Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd (2010) (PDF, 2.8MB) sef sicrhau gostyngiad o 40 y cant erbyn 2020, ac mae Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU o’r farn ei bod yn debygol iawn na chaiff y targed ei gyrraedd.

Mae’r ffigurau diweddaraf Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU yn dangos bod allyriadau o adeiladau preswyl yng Nghymru yn cyfrif am 8% o gyfanswm yr allyriadau, ac roeddent 25% yn is na lefelau 1990. Bu cynnydd o 2% yn 2016, yn dilyn gostyngiad o 16% yn 2014 a chynnydd o 3% yn 2015. O dan Gyfarwyddeb yr UE ar Berfformiad Ynni mewn Adeiladau 2010, mae’n ofynnol i bob adeilad newydd gael ei adeiladu i safon ‘bron yn ddi-ynni’ erbyn diwedd 2020. Er bod y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, bydd y ddeddfwriaeth hon yn dal yn gymwys.

Beth oedd argymhelliad y Pwyllgor?

“There are many reasons why we should improve the energy efficiency of our housing stock. The most pressing is the need to deliver on legal obligations to eliminate fuel poverty and reduce the emission of greenhouse gases […] Achieving the targets will require a considerable ramping up of ambition and must span the whole of Wales’ policy levers.”

Gwnaeth y Pwyllgor Newid Hinsawdd,  Amgylchedd a Materion Gwledig 10 argymhelliad: gan gynnwys:

Tai newydd:

Ôl -osod:

Sgiliau Adeiladu

Cyllido a chyllid:

Ymateb Llywodraeth Cymru

Derbyniodd Llywodraeth Cymru un ar ddeg o’r argymhellion, a derbyniodd chwech arall  mewn egwyddor. Gwrthododd dri arall.  Dywedodd Llywodraeth Cymru wrth y Pwyllgor ei bod, ar hyn o bryd, yn datblygu rhaglen weithredu newydd i hybu’r gwaith o ddatgarboneiddio 80% o gartrefi yng Nghymru erbyn 2050. Dywedodd ei bod yn datblygu’r rhaglen gan ddefnyddio gwaith ymchwil annibynnol a gomisiynwyd yn benodol, a’r Grŵp Cynghori ar Ddatgarboneiddio Cartrefi. Disgwylir i’r Grŵp gyflwyno’i adroddiad i Weinidogion yn yr haf 2019. Gofynnodd Llywodraeth Cymru i’r Grŵp :

Argymell y mathau priodol o gamau gweithredu a chymorth y gallai’r holl randdeiliaid allweddol, ac nid dim ond y Llywodraeth, eu rhoi ar waith i ddarparu’r rhaglen yn y tymor byr, canolig a hwy;

Dadansoddi’r costau, gwerth, ysgogwyr, cymhellion/anghymhellion, heriau a chyfleoedd a gynrychiolir gan gyfresi o gamau gweithredu unigol ac ar y cyd;

Argymell y mathau priodol o gymorth ac ymyriadau sydd eu hangen i gyflawni amcanion y rhaglen;

Ystyried sut y gellir rhoi camau gweithredu ar waith e.e. fesul deiliadaeth, ardal, incwm neu fath o adeilad neu gyfuniad o’r dulliau hyn.

Mae hefyd yn dweud y bydd rheoliadau adeiladu yn ymdrin â her o ddatblygu’r cartrefi newydd.


Erthygl gan Chloe Corbyn, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Llun oFlickr gan Jeremy Segrott. Dan drwydded Creative Commons.


Drws Troi Diwygio
19/10/2018, 9:31 am

19 Hydref 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

System brawf sy’n gweithio i Gymru

Yn ei hymgynghoriad diweddar ynghylch diwygiadau i’r ffordd y caiff gwasanaethau prawf eu darparu yng Nghymru a Lloegr, mae Llywodraeth y DU yn cydnabod bod angen model newydd ar gyfer goruchwylio troseddwyr yng Nghymru er mwyn gwella’r cymorth adsefydlu iddynt. Mae cyfiawnder troseddol yng Nghymru yn fater sydd wedi’i gadw yn ôl, ac yn gyfrifoldeb i Lywodraeth y DU. Fodd bynnag, mae’r diwygiadau arfaethedig yn cydnabod bod modd integreiddio gwasanaethau adsefydlu ac ailsefydlu’n well â gwasanaethau allweddol sydd wedi’u datganoli – iechyd, tai, addysg a gwasanaethau cymdeithasol – os caiff y gwaith o oruchwylio pob troseddwr yng Nghymru ei dynnu i mewn i’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (NPS). Mae hyn yn golygu y bydd y gwaith o ddarparu gwasanaethau prawf yng Nghymru yn sylfaenol wahanol i Loegr.

Diwygiadau i’r Gwasanaeth Prawf yng Nghymru a Lloegr

Cafodd diwygiadau i’r ffordd y caiff gwasanaethau prawf eu darparu yng Nghymru a Lloegr eu hamlinellu yn nogfen ymgynghori y Weinyddiaeth Gyfiawnder, ‘Cryfhau’r gwasanaeth prawf, meithrin hyder’, ym mis Gorffennaf 2018, i gryfhau’r gwaith o oruchwylio troseddwyr a chynyddu hyder mewn dedfrydau cymunedol. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 21 Medi 2018.

Yng Nghymru, caiff carchardai a gwasanaethau prawf eu goruchwylio ar hyn o bryd gan Wasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi Cymru. Un Cwmni Adsefydlu Cymunedol sydd yng Nghymru, ac un rhanbarth NPS. O dan y cynigion newydd, NPS fydd yn rheoli pob troseddwr, gan ddod â’r model presennol i ben lle mae NPS yn rheoli troseddwyr risg uwch, a’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol yn rheoli troseddwyr risg isel a chanolig. Mae’n golygu terfynu contract cyfredol y Cwmni Adsefydlu Cymunedol ddwy flynedd yn gynnar, yn 2020.

‘Gweddnewid Ailsefydlu: Strategaeth ar gyfer diwygio’

Ers 2010, mae’r gwasanaeth prawf wedi cael ei ddiwygio ar raddfa ddigynsail a dadleuol, gan ddenu cryn feirniadaeth o’r cychwyn cyntaf. Mae Cymdeithas Genedlaethol y Swyddogion Prawf (Napo) wedi dweud yn y gorffennol bod y newidiadau a gyflwynwyd yn dilyn cyhoeddi dogfen strategaeth Llywodraeth y DU ‘Gweddnewid Ailsefydlu: Strategaeth ar gyfer diwygio ym mis Mai 2013 wedi rhoi’r cyhoedd a staff gwasanaethau prawf mewn perygl, gyda diffyg goruchwyliaeth briodol i droseddwyr a llwythi gwaith cynyddol fyth.

Un o’r prif newidiadau a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU yn 2014 oedd cyflwyno darparwyr annibynnol i reoli troseddwyr risg isel a chanolig. Roedd hyn yn golygu rhannu’r gwasanaeth prawf yn ddau, gyda’r sector cyhoeddus yn rheoli troseddwyr risg uchel ac yn darparu gwasanaethau i’r llysoedd, a’r cwmnïau adsefydlu cymunedol newydd yn rheoli troseddwyr risg isel a chanolig.

Working Links sy’n gweithredu Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru.

O dan y contractau, mae cyfran sylweddol o incwm cwmnïau adsefydlu cymunedol yn parhau i fod yn amodol ar sicrhau gostyngiadau mewn achosion o aildroseddu. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr leihau nifer y bobl sy’n aildroseddu a nifer yr aildroseddau sy’n cael eu cyflawni gan y rheini sy’n aildroseddu.

Cyhoeddodd Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin bapur briffio ym mis Gorffennaf 2018, sy’n olrhain cynnydd y diwygiadau diweddar i’r gwasanaeth prawf yng Nghymru a Lloegr.

Cyflwyno rhaglen ddiwygio ‘Gweddnewid Ailsefydlu’

Mae darparwyr gwasanaethau prawf preifat wedi wynebu heriau sylweddol. Mae perfformiad cwmnïau adsefydlu cymunedol, gan gynnwys y gwasanaethau ailsefydlu a ddarperir i droseddwyr a darparu gwasanaethau drwy’r giât, yn is na’r disgwyliadau ac wedi cael ei feirniadu gan Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi (HMIP).

Mae Llywodraeth y DU wedi derbyn y bu problemau o ran cyflwyno’r rhaglen ddiwygio, ond mae’n mynnu bod cwmnïau adsefydlu cymunedol wedi bod yn effeithiol wrth leihau cyfanswm nifer y bobl sy’n aildroseddu. Mae Llywodraeth y DU wedi beio newidiadau annisgwyl ym mathau’r troseddwyr sy’n dod i’r llysoedd, a’r dedfrydau y maent yn eu cael, gan ddweud bod hyn wedi lleihau incwm cwmnïau adsefydlu cymunedol yn sylweddol ac wedi effeithio ar ansawdd gwasanaethau rheng flaen. Yn gyffredinol, mae’r baich achosion wedi cynyddu yn sgil estyn goruchwyliaeth i droseddwyr ar ôl eu rhyddhau i droseddwyr a ddedfrydwyd i lai na 12 mis yn y ddalfa.

Mae newidiadau yn y galw am wasanaethau prawf hefyd wedi rhoi pwysau ychwanegol ar NPS, ac mae’r staff wedi bod yn ysgwyddo llwythi achosion uchel. Bu hyn yn arbennig o nodedig yng Nghymru, lle bu cynnydd o 27% yn eu llwythi achosion rhwng 2014 a 2017.

Canfu Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Llywodraeth y DU nad oedd y Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cyflawni ‘chwyldro adsefydlu’ eto, a chwestiynodd effeithiolrwydd y diwygiadau.

Yn 2017, dywedodd Prif Weithredwr y Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol a’r Prif Arolygydd Prawf nad yw’r system newydd yn gweithio’n dda.

Mae adroddiad Pwyllgor Cyfiawnder Tŷ’r Cyffredin ‘Transforming Rehabilitation’, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2018, yn nodi materion difrifol ynglŷn â’r diwygiadau, gan nodi nad yw gwasanaethau prawf yn perfformio’n ddigon da o gwbl, a bod amheuaeth ddifrifol ynghylch effeithiolrwydd y rhaglen Gweddnewid Ailsefydlu. Daeth y Pwyllgor i’r casgliad nad oedd wedi’i argyhoeddi y gall y model Gweddnewid Ailsefydlu fyth gyflwyno gwasanaeth prawf effeithiol na hyfyw.

Dyfodol y gwasanaeth prawf yng Nghymru

Mae’n wir fod partneriaid eisoes yn dod ynghyd yng Nghymru i gydgysylltu’r gwaith o ddarparu gwasanaethau adsefydlu ac ailsefydlu, gan gynnwys HMPPS Cymru, Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, sefydliadau’r trydydd sector a phartneriaid eraill. Mae’r ‘Fframwaith i gefnogi newid positif ar gyfer y rheini sydd mewn risg o droseddu yng Nghymru yn enghraifft o gydweithio effeithiol rhwng HMPPS Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid allweddol, ac mae’n nodi’r blaenoriaethau sy’n cael eu cyflwyno ledled Cymru ar gyfer lleihau achosion o aildroseddu. Fodd bynnag, bydd y diwygiadau arfaethedig i wasanaethau prawf yn cynnig model amgen yng Nghymru, ac felly bydd rhai yn dadlau y dylai’r atebolrwydd gwleidyddol am wasanaethau prawf yng Nghymru gael ei ddatganoli hefyd. Efallai y bydd gan y Comisiwn ar Gyfiawnder farn am hyn pan fydd yn adrodd y flwyddyn nesaf.

Yn y cyfamser, blaenoriaeth Llywodraeth y DU yw sicrhau, yn ogystal â chadw’r cyhoedd yn ddiogel, y bydd y diwygiadau diweddaraf hyn yn helpu i leihau achosion o aildroseddu. Mae angen bod y llysoedd yn hyderus yn y gwasanaeth prawf yng Nghymru os yw Llywodraeth y DU am gael unrhyw obaith o leihau’r niferoedd mewn carchardai yng Nghymru a Lloegr, a mynd i’r afael â’r problemau sylweddol yn ein carchardai. Er mwyn gallu bod yn llai dibynnol ar ddedfrydau byr yn y ddalfa, mae angen dedfrydau cymunedol effeithiol. At hynny, os bydd troseddwyr yn cael y cymorth y mae ei angen arnynt i gyfrannu’n gadarnhaol i’r gymuned a gweddnewid eu bywydau, mae angen i’r gwasanaeth prawf yng Nghymru fod yn effeithiol – ac yn sefydlog.

Bydd Aelodau’r Cynulliad yn trafod y mater hwn yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 23 Hydref 2018.


Erthygl gan Sarah Hatherley, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru 


Beth yw’r ffigurau diweithdra diweddaraf? Dyma ein ffeithlun am y farchnad lafur
16/10/2018, 3:13 pm

16 Hydref 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ffeithlun yn dangos y ffigurau diweddaraf am y farchnad lafur yng Nghymru.


Erthygl gan Helen Jones, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru


Wales Labour Market Update_Oct_CymYr Economi Sylfaenol
16/10/2018, 2:01 pm

16 Hydref 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mercher, 17 Hydref, bydd Aelodau’r Cynulliad yn trafod yr economi sylfaenol. Mae’r erthygl hon, a gyhoeddwyd yn wreiddiol ar 2 Mawrth 2017, yn cael ei hailgyhoeddi cyn y ddadl.

Mae ymchwilwyr y Ganolfan Ymchwil ar Newid Cymdeithasol-Ddiwylliannol (CRESC) yn dadlau, fel yn y DU, bod Cymru wedi colli llawer o’i sylfaen gweithgynhyrchu ond yn cadw ei ‘heconomi sylfaenol’. Er bod y maes ‘cyffredin’ ond hanfodol hwn o’r economi yn darparu’r nwyddau a’r gwasanaethau sy’n hanfodol i lesiant dinasyddion, maent yn awgrymu ei fod yn cael ei gamreoli drwyddi draw.

Ar 8 Mawrth, trafododd Aelodau’r Cynulliad yr economi sylfaenol yn ystod Dadl gan Aelodau Unigol. Daw hyn yng nghyd-destun ehangach y gwaith gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth economaidd newydd ar gyfer Cymru. Clywodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau gan ymchwilydd CRESC, yr Athro Karel Williams, ar 15 Mawrth 2017 i drafod yr economi sylfaenol yn ystod sesiwn ar safbwyntiau amgen ynghylch cynnwys posibl y strategaeth.

Yr economi sylfaenol: yr hanfodion

Mae’r economi sylfaenol yn seiliedig ar y gweithgareddau sy’n darparu’r nwyddau a’r gwasanaethau hanfodol ar gyfer bywyd bob dydd, ni waeth beth yw statws cymdeithasol y defnyddwyr. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft: isadeiledd, cyfleustodau, prosesu bwyd, manwerthu a dosbarthu, ac iechyd, addysg a lles.

Maent fel arfer yn cael eu darparu gan gyfuniad o’r wladwriaeth (yn uniongyrchol neu drwy ariannu gweithgareddau allanol), busnesau bach a chanolig gwmnïau, a chwmnïau llawer mwy fel cyfleustodau preifat neu ganghennau o gwmnïau symudol fel y prif archfarchnadoedd, sy’n aml yn dod o’r tu allan i Gymru.

Pwysigrwydd yr economi sylfaenol i Gymru

Yn wahanol i sectorau gweithgynhyrchu, lle mae gwaith cynhyrchu wedi’i grynhoi mewn ardaloedd penodol, mae’r economi sylfaenol yn cael ei dosbarthu’n genedlaethol yn ôl y boblogaeth. Fel y mae’r ‘Manifesto for the Foundational Economy’ (PDF, 435KB) gan CRESC yn ei nodi, yr economi sylfaenol yw’r unig beth sydd ar ôl mewn llawer o’r hen ardaloedd diwydiant trwm ledled Ewrop. Felly mae’n hanfodol i lawer o bobl yng Nghymru, nid yn unig er mwyn darparu’r nwyddau a’r gwasanaethau y mae eu hangen arnynt, ond hefyd fel cyflogwr.

Mae’r adroddiad yn amcangyfrif bod 37.8 y cant o weithlu Cymru wedi’i gyflogi mewn gweithgareddau sy’n cyfrannu at yr economi sylfaenol yn 2013, o’i gymharu â 10.3 y cant ym maes gweithgynhyrchu. Yn Lloegr, roedd 33.2 y cant o’r gweithlu wedi’i gyflogi yn yr economi sylfaenol yn yr un flwyddyn. Mae adroddiad mwy diweddar gan ymchwilwyr CRESC ar gyfer y Ffederasiwn Busnesau Bach, sef ‘What Wales Could Be‘, yn awgrymu bod busnesau bach a chanolig lleoledig a chyflogwyr sylfaenol mawr ar unrhyw gyfrif yn cyfrif am o leiaf 40 y cant o’r gweithlu yng Nghymru (tud.32).

Mae llawer o sectorau’r economi sylfaenol yn cael eu ‘cysgodi’, oherwydd eu bod yn lleol yn eu hanfod, bod y gystadleuaeth ryngwladol yn gyfyngedig a’i bod yn anodd symud dramor. Mae nwyddau a gwasanaethau sylfaenol hefyd yn anystwyth, h.y. nid yw’r galw am yr hanfodion hyn yn newid yn sylweddol pan fydd newid yn eu prisiau neu yn incwm defnyddwyr. Gyda’i gilydd, mae’r effeithiau hyn yn golygu ei bod yn haws i’r economi sylfaenol wrthsefyll ergydion economaidd allanol, o’i gymharu â gweithgynhyrchu er enghraifft, lle gall allbwn y maes hwn ostwng yn sylweddol yn ystod dirwasgiad.

Yr heriau i economi sylfaenol Cymru

Mae ymchwilwyr CRESC wedi dadlau bod polisi diwydiannol ac economaidd Cymru a’r DU wedi anwybyddu’r ddarpariaeth o nwyddau a gwasanaethau sylfaenol, gan dueddu i ganolbwyntio ar brosesau a sectorau technoleg uwch. Mae’r rhain yn aml yn dechnoleg-ddwys, ac yn cynhyrchu nwyddau at ddibenion masnachu ac allforio, ac eto maent yn rhan fach iawn o economïau Cymru a’r DU. Er enghraifft, dim ond tri o naw sector blaenoriaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer twf – adeiladu, ynni a’r amgylchedd a bwyd a ffermio – sy’n cynhyrchu nwyddau a gwasanaethau sylfaenol.

Ar ben hynny, maent yn tynnu sylw at y ffaith bod cyflogaeth technoleg isel a chyflog isel yn nodweddu’r economi sylfaenol, a bod hyn yn dod yn fwy cyffredin. Maent yn tynnu sylw at y ffaith bod sectorau fel lletygarwch a manwerthu – sy’n cael eu nodweddu gan waith cyflog isel a rhan amser – yn cyfrif am fwy na hanner y swyddi a grëwyd yn y sector preifat yn y DU ers 2010.

Mater pwysig arall yw ‘gwahanu galwedigaethol’ yn y sectorau hyn, lle caiff menywod eu gorgynrychioli ac felly eu bod yn aml yn gaeth mewn gwaith cyflog isel neu ran amser. Mae’n hysbys bod hyn yn cyfrannu at y bwlch cyflog rhwng dynion a menywod yng Nghymru.

Mae adroddiad y Ffederasiwn Busnes Bach yn tynnu sylw at rai o’r materion penodol sy’n wynebu’r sectorau sylfaenol yng Nghymru. Ym maes bwyd, mae’n awgrymu bod archfarchnadoedd mawr cystadleuol wedi cymryd elw proseswyr bwyd ac wedi gadael ffermwyr llaeth a defaid Cymru yn agored i brisiau cyfnewidiol y farchnad. Mae’n mynd ymlaen i ddweud bod mentrau preifat â llawer o adnoddau ym maes gofal i oedolion yn gosod llety pwrpasol mawr yn lle cartrefi llai o faint sy’n cael eu rhedeg gan deuluoedd, gan fodloni galw cyfranddalwyr am gyfraddau uchel o elw. Mae’n dadlau bod hyn wedi arwain at gynnydd mewn gweithlu gofal cymdeithasol sy’n cael tâl annigonol, gwariant mawr gan awdurdodau lleol a gwaethygu o ran ansawdd gofal.

Rhoi ffocws penodol ar yr economi sylfaenol

Mae ymchwilwyr CRESC yn galw am ail-lunio’r economi mewn ffordd radical er mwyn cyfrif yn well am ddarparu nwyddau a gwasanaethau sylfaenol, gan ystyried hunaniaethau lluosog dinasyddion fel cynhyrchwyr, trethdalwyr a defnyddwyr (tud.70). Mae byrdwn y neges hon yn mynd y tu hwnt i edrych ar sectorau allweddol er mwyn cael gwell dealltwriaeth o ddeinameg y sectorau (er enghraifft, rhwng cwmnïau o wahanol feintiau), yn ogystal ag ymddygiad sefydliadau yn y sectorau hyn.

O ystyried eu harwyddocâd fel darparwyr a chyflogwyr, drwy ganolbwyntio ar ansawdd y gwaith yn y sectorau sylfaenol, maent yn dadlau y gallai Llywodraeth Cymru gael dylanwad sylweddol ar ganlyniadau economaidd a chymdeithasol. Yn benodol, maent yn awgrymu y dylai Llywodraeth Cymru roi’r gorau i’r syniad o greu amgylchedd generig sy’n hwylus i fusnesau, gan ddefnyddio polisïau ansafonol sy’n cael eu haddasu i nodweddion sectoraidd a gofynion busnesau penodol.

Er enghraifft, ym maes bwyd gallai hyn olygu trafod gyda chyflenwyr ynghylch ymrwymiadau ffurfiol ar gyfer cyrchu, hyfforddiant a chyflogau byw (tud.70). Yn anad dim, mae’r ymchwilwyr yn dadlau y dylai Llywodraeth Cymru annog busnes cyfrifol drwy hyrwyddo parhad o berchnogaeth ar gyfer busnesau bach a chanolig a chodi’r gofyniadau cymdeithasol ar sefydliadau busnes mawr yn yr economi sylfaenol (tud.7).


Erthygl gan Jack Miller, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cydnabod y gymrodoriaeth seneddol a roddwyd i Jack Miller gan Brifysgol Sussex, a alluogodd i’r blog hwn gael ei gwblhau.


Adroddiad Monitro Trafodaethau ynglŷn â Gadael yr Undeb Ewropeaidd
15/10/2018, 2:24 pm

15 Hydref 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cyhoeddi adroddiadau monitro trafodaethau rheolaidd ar gyfer Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad, ar y papurau sefyllfa diweddaraf, y cyhoeddiadau a’r datblygiadau yn y trafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd, sydd o bwys i Gymru. Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf yma (PDF, 1999KB).


Erthygl gan Joe Champion, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru


Beth yw dyfodol ffermio, teithio a sgiliau yn y gweithle yng Nghymru?
12/10/2018, 1:20 pm

12 Hydref 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

‘Mae economi Cymru yn wynebu her oes…mae cyfle i drawsnewid – yn gadarnhaol ac yn negyddol’. Dyna gasgliad adroddiad Pwyllgor Menter, Seilwaith a Sgiliau (y Pwyllgor) y Cynulliad, ‘Diwydiant 4.0 – dyfodol Cymru’ (PDF 1.50MB). Mae’r adroddiad yn deillio o’i waith archwilio parhaus i effaith Awtomeiddio yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn crynhoi’r casgliadau a geir yn rhan gyntaf Ymchwiliad y Pwyllgor i Awtomeiddio ac Economi Cymru, a oedd yn cynnwys pedwar panel. Trafododd y panel cyntaf awtomeiddio a’r pedwerydd chwyldro diwydiannol (diwydiant 4.0) yn gyffredinol, gyda’r tri phanel arall yn canolbwyntio ar: amaethyddiaeth fanwl, cerbydau cysylltiedig ag awtonomaidd (CAV) a dyfodol sgiliau. Amlinellodd Llywodraeth Cymru ei feddwl ynghylch y tri mater mewn tystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor (PDF 155kb).

Cyn y ddadl yn y Cynulliad ar yr adroddiad ar 17 Hydref (gellir ei gwylio yn fyw yma, neu bydd recordiad ar gael yma) bydd yr erthygl hon yn rhoi trosolwg o gasgliadau’r adroddiad ac ymateb Llywodraeth Cymru.

Casgliadau cyffredinol

Yn gyffredinol, canfu’r Pwyllgor fod y cynnydd cyflym ym maes uwch-dechnoleg ac awtomeiddio yn cynnig llawer o fanteision i’r rhai sy’n barod. O ganlyniad, gwnaed pedwar argymhelliad lefel uchel i Lywodraeth Cymru ynghylch sut y gall fanteisio orau ar fuddiannau diwydiant 4.0. Derbyniodd Llywodraeth Cymru yr argymhellion canlynol:

Ond gwrthododd Llywodraeth Cymru argymhelliad y Pwyllgor y dylid dadansoddi manteision creu ‘cymuned enghreifftiol’ lle y gellid profi technolegau newydd. Dadl Llywodraeth Cymru yw na fyddai’n bosibl i gymuned enghreifftiol sengl allu darparu’r ‘holl nodweddion, demograffeg, topograffi, ac ati’. Yn hytrach, mae’n bwriadu gweithio gyda gwahanol safleoedd ledled Cymru.

Amaethyddiaeth fanwl

Clywodd y Pwyllgor y gall amaethyddiaeth fanwl ddod â manteision lawer i ffermwyr a’r amgylchedd yng Nghymru. Gallai’r dechnoleg newydd arwain at:

Er mwyn cyflawni’r canlyniadau hyn, argymhellodd y Pwyllgor y dylai Llywodraeth Cymru gydweithio gyda’r sector addysg ôl-16 i ddatblygu meddalwedd a chaledwedd amaethu manwl a fyddai’n addas ar gyfer ffermydd bach Cymru.

Nododd Llywodraeth Cymru fod nifer o gynlluniau cyllido ar gael i’r sector hwn, gan gynnwys ei chynllun ei hun, Rhaglen arbenigedd SMART a ariennir gan yr UE, a chynllun InnovateUK Llywodraeth y DU. Ymrwymodd i weithio gyda sefydliadau academaidd i archwilio’r cyfleoedd cyllido sy’n deillio o’r cynlluniau hyn.

Mewn ymateb i ddymuniad y Pwyllgor i weld y Rhaglen Cyswllt Ffermio yn cael ei halinio â’r byd academaidd yng Nghymru, nododd Llywodraeth Cymru y bydd ei adolygiad o’r rhaglen yn parhau:

…nes y byddwn yn gwybod ar ba sail y bydd y DU yn gadael yr UE, ein trefniadau masnachu yn y dyfodol ac eglurder ar gyllido amaethyddiaeth hirdymor gan Lywodraeth y DU.

O’r herwydd, mae’n annhebygol y bydd unrhyw newidiadau mawr cyn hynny.

Cerbydau Cysylltiedig ac Awtonomaidd (CAV)

Clywodd y Pwyllgor y bydd hi’n 20 mlynedd cyn y gwelwn geir awtonomaidd ym mhob man. Bydd dyfodiad Cerbydau Cysylltiedig ac Awtonomaidd (CAV) yn cynnig cyfleoedd i’r rhai sy’n eu mabwysiadu, gan gynnwys lleihau damweiniau ffordd, lleihau tagfeydd traffig a gostwng allyriadau cerbydau.

Fodd bynnag, er mwyn gwireddu’r manteision hyn, bydd angen i’r gymdeithas delio ag anawsterau megis gallu cymdeithas i dderbyn camgymeriadau gan gerbydau o’r math, sicrhau seiber-ddiogelwch y cerbydau hyn, a datblygu’r seilwaith digidol a ffisegol fydd eu hangen arnynt.

Er mwyn i Lywodraeth Cymru fynd i’r afael â rhai o’r heriau, argymhellodd y Pwyllgor y dylai annog cwmnïau’r cerbydau hyn rannu data cyn-ddamweiniol i wella dysgu a diogelwch yn y sector a hefyd ddadansoddiad o’r costau a’r manteisio o greu canolfan arbrofi CAV 5G yng Nghymru.

Derbyniodd Llywodraeth Cymru yr argymhellion hyn. Er mwyn hyrwyddo rhannu data cyn-ddamweiniol, nododd y byddai’n ‘ymchwilio i’r hyn y gellir ei gyflawni drwy reoleiddio’. Fodd bynnag gan fod hwn yn faes nas datganolwyd, bydd yn rhaid iddo ymgysylltu â Llywodraeth y DU i drafod yr opsiwn hwn. Amlygodd Llywodraeth Cymru hefyd y bydd yn rhoi syniad canolfan arbrofi CAV 5G i’r grŵp cynghori arbenigol y mae wedi ei gomisiynu i ‘baratoi a llunio rhaglen 5G genedlaethol gydlynol’ ar gyfer Cymru.

Dyfodol sgiliau

Yn gyffredinol, clywodd y Pwyllgor ei bod yn debygol y crëir swyddi newydd a fydd yn talu yn well o bosibl oherwydd awtomeiddio, ond mai ar y rhai sy’n lleiaf abl i ymateb i newidiadau yn y farchnad lafur y bydd yr effaith fwyaf i ddechrau. Yn ei thystiolaeth i’r Pwyllgor (PDF 155kb), nododd Llywodraeth Cymru ei bod:

wrthi’n gweithio ar y dybiaeth y bydd swyddi’n cael eu trawsnewid, yn hytrach na’u dileu o ganlyniad i ddatblygiadau mewn awtomeiddio.

Cytunodd pob tyst y bydd angen adnewyddu sgiliau’r gweithlu wrth ymateb i’r newidiadau disgwyliedig yn y farchnad lafur. Fodd bynnag, teimlai rhai o’r tystion nad ydym ni’n barod ar gyfer ailhyfforddi ac ailgyfeirio’r bobl y mae awtomeiddio’n debygol o effeithio arnynt.  O ganlyniad, gwnaeth y Pwyllgor bedwar argymhelliad i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â pharatoi gweithwyr ar gyfer y dyfodol, ac fe’u derbyniwyd bob un gan Lywodraeth Cymru .

Teimlai’r Pwyllgor fod angen i Lywodraeth Cymru ail-ffocysu ac ailddatblygu ei chefnogaeth ar gyfer dysgu gydol oes er mwyn cefnogi’n well y gweithwyr sydd fwyaf tebygol o gael eu disodli gan awtomeiddio. Yn ôl Llywodraeth Cymru, bydd ei chynllun Cyfrif Dysgu Unigol arfaethedig, fel y’i hamlinellir yn ei Chynllun Cyflogadwyedd, yn cefnogi gweithwyr i ailhyfforddi. Fodd bynnag, ni chynhelir cyfnod peilot y cynllun hwn cyn mis Ebrill 2019 yn y fan gyntaf, ac ymddengys ei fod yn ddibynnu ar lwyddiant cais i Gronfa Bontio’r UE.

Argymhelliad allweddol arall yw sicrhau parodrwydd a gallu’r gweithlu addysg i wneud offer digidol yn rhan o’r addysgu fel bod y genhedlaeth nesaf yn gallu ffynnu yn y byd digidol newydd. Mewn ymateb, pwysleisiodd Llywodraeth Cymru ei bod yn datblygu Fframwaith Dysgu Proffesiynol Digidol fel rhan o’i Model Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol newydd ar gyfer athrawon yng Nghymru.

Yn yr adroddiad, gelwir hefyd am gynllun newydd i gyllido addysg ôl-ddoethurol mewn meysydd sy’n gysylltiedig ag awtomeiddio a Deallusrwydd Artiffisial er mwyn denu’r sgiliau hynny i Gymru a’u cadw yma. Nododd Llywodraeth Cymru ei Rhaglen Sêr Cymru, a ddefnyddiwyd i gefnogi nifer o gymrodorion ym maes deallusrwydd artiffisial. Nododd fod cynllun wedi’i dargedu’n fwy ‘wrthi’n cael ei ystyried ar hyn o bryd’.

Yn olaf, o ystyried mai dim ond un o’r tri Phartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol a nododd awtomeiddio fel mater yn eu cynllun sgiliau blynyddol 2017, argymhellodd y Pwyllgor y dylent ‘adolygu eu cynlluniau ar gyfer gofynion yn y dyfodol’. Tynnodd Llywodraeth Cymru sylw at y ffaith ei bod wedi ysgrifennu at y Partneriaethau, o sgil gwaith craffu y Pwyllgor, yn gofyn iddynt ‘roi ystyriaeth i arloesedd digidol yn eu hadroddiadau blynyddol eleni’.

Meysydd i’w harchwilio ymhellach

Yn ogystal â’i argymhellion, cafodd y Pwyllgor fod y dystiolaeth yn codi cwestiynau pellach i ‘bob un ohonom sydd â buddiant yn ffyniant economaidd Cymru’ ynghylch:

Mae’r Pwyllgor yn gobeithio y bydd ei adroddiad yn ysgogi trafodaeth ehangach ledled Cymru ynghylch y pwyntiau hyn fel y bydd Cymru’n barod i fanteisio ar newidiadau’r Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol.


Erthygl gan Joseph Champion, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru


Beth yw’r camau nesaf ar gyfer buddsoddi rhanbarthol yng Nghymru?
11/10/2018, 10:56 am

11 Hydref 2018

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cymru sy’n cael y mwyaf y pen o ran Cronfeydd Strwythurol o unrhyw un o’r gwledydd datganoledig a rhanbarthau Lloegr, a bydd yn cael £2.1 biliwn mewn Cronfeydd Strwythurol rhwng 2014 a 2020.  Felly, mae sicrhau buddsoddiad parhaus ar ôl i’r DU adael yr UE yn allweddol bwysig.  Bydd Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, yn gwneud datganiad yn y Cyfarfod Llawn ar gamau nesaf cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer buddsoddi rhanbarthol ar ôl Brexit ar 16 Hydref.

Beth yw cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer buddsoddi rhanbarthol yng Nghymru?

Mae Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2017, yn nodi cynlluniau Llywodraeth Cymru i ddarparu buddsoddiad rhanbarthol yn y dyfodol.  Mae Llywodraeth Cymru o’r farn ei bod yn y sefyllfa orau i arwain o ran llunio polisi rhanbarthol yn y dyfodol am bedwar rheswm sef, ei bod wedi darparu Cronfeydd Strwythurol yr UE yng Nghymru am yr 20 mlynedd diwethaf; mae ganddi’r presenoldeb gofynnol ledled Cymru; mae ganddi bartneriaethau ar waith ledled Cymru â llywodraeth leol, y sector preifat a’r trydydd sector; ac mae’n gyfrifol am ysgogiadau polisi rhanbarthol eraill fel sgiliau a seilwaith.

Mae’n gwrthwynebu Cronfa Ffyniant Gyffredin Ganolog y Deyrnas Unedig, ac mae’n awgrymu y gallai dull a arweinir gan y DU olygu llai o arian i ardaloedd tlotaf Cymru ac ni fyddai’n parchu’r setliad datganoli o ystyried bod datblygu economaidd yn faes datganoledig.

Mewn perthynas â chyllid ar gyfer buddsoddi rhanbarthol, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi galw ar Lywodraeth y DU i sicrhau nad yw Cymru geiniog yn dlotach wrth inni adael yr UE.  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid wedi dweud y byddai hwn wedyn yn cael ei neilltuo gan Lywodraeth Cymru i’w wario ar ddatblygu economaidd rhanbarthol.

Mae cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer polisi rhanbarthol yn cynnwys:

Er bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cadw rhai elfennau o Gronfeydd Strwythurol fel ariannu aml-flwyddyn a gweithio mewn partneriaeth, mae hefyd yn bwriadu gwneud rhai pethau’n wahanol ar ôl Brexit.  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid wedi nodi meysydd lle mae’n gweld bod angen dull newydd:

Yn dilyn hynny, ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar y dull hwn, gan gyhoeddi adroddiad ymgysylltu ym mis Gorffennaf 2018 a oedd yn dadansoddi ymatebion gan randdeiliaid.

Beth mae Llywodraeth y DU wedi ei ddweud am Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, a beth mae hyn yn ei olygu i Gymru?

Mae p’un a fydd Llywodraeth Cymru yn gallu gweithredu ei chynigion yn llawn ai peidio yn dibynnu ar i ba raddau y mae’n sicrhau’r cyfrifoldeb am reoli a gweinyddu Cronfa Ffyniant Gyffredin arfaethedig y DU yng Nghymru.  Ar hyn o bryd nid yw’n glir a fydd hyn yn digwydd. 

Ychydig o wybodaeth sydd ar gael am gynlluniau Llywodraeth y DU ar gyfer ei Gronfa Cyd-Ffyniant, gyda rhagor o fanylion  i ddilyn erbyn diwedd 2018.  Bydd penderfyniadau ar weithredu a dyrannu’r gronfa hon yn cael eu gwneud yn dilyn yr ymgynghoriad a byddant yn ddarostyngedig i’r adolygiad o wariant sydd i’w gynnal yn ystod gwanwyn 2019.

Mewn datganiad ysgrifenedig ym mis Gorffennaf 2018 rhoddodd James Brokenshire AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol, y wybodaeth ddiweddaraf am gynigion, gan nodi:

Mewn cyfweliad gan BBC Wales ar 30 Medi, gofynnwyd i’r Prif Weinidog, Y Gwir Anrhydeddus Theresa May AS am ddatganoli Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU a lefel y cyllid y gallai Cymru ei disgwyl ar ôl Brexit. Dywedodd:

The point of the shared prosperity fund is that we will be looking at issues of disparities between the nations of the UK – disparities within nations and regions and deciding expenditure of money so that we are ensuring that money is being spent as effectively as possible to deliver for people…

I fully recognise the role that the Welsh Government has played and the role that the Welsh Government has played in decisions for Wales.  But obviously as we look at the shared prosperity fund across the whole of the UK we want to ensure that we get the right structure and the right processes involved in that so that the money that is being spent is being spent as effectively as possible because it’s about delivering for people on the ground.

Beth mae Pwyllgorau’r Cynulliad wedi’i ddweud am ddyfodol buddsoddi rhanbarthol?

Ym mis Mehefin 2017, cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ei adroddiad ar ddyfodol polisi rhanbartholDerbyniodd Llywodraeth Cymru 15 o 17 argymhelliad y Pwyllgor, a derbyniodd y ddau arall mewn egwyddor.  Y mis diwethaf, gwnaeth adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar newid ffrydiau ariannu’r UE nifer o argymhellion mewn perthynas â buddsoddi rhanbarthol trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.  Gwnaeth y ddau bwyllgor argymhellion tebyg yn y meysydd a ganlyn.

Argymhellodd y Pwyllgor Cyllid hefyd:


Erthygl gan Gareth Thomas, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ffynhonnell: Archwilydd Cyffredinol Cymru, Rheoli effaith Brexit ar Gronfeydd Strwythurol yr UE


Ffeithlun yn dangos faint y bydd Cronfeydd Strwythurol Cymru yn ei gael rhwng 2014 a 2020

Beth yw cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer buddsoddi rhanbarthol yng Nghymru?

Mae Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2017, yn nodi cynlluniau Llywodraeth Cymru i ddarparu buddsoddiad rhanbarthol yn y dyfodol.  Mae Llywodraeth Cymru o’r farn ei bod yn y sefyllfa orau i arwain o ran llunio polisi rhanbarthol yn y dyfodol am bedwar rheswm sef, ei bod wedi darparu Cronfeydd Strwythurol yr UE yng Nghymru am yr 20 mlynedd diwethaf; mae ganddi’r presenoldeb gofynnol ledled Cymru; mae ganddi bartneriaethau ar waith ledled Cymru â llywodraeth leol, y sector preifat a’r trydydd sector; ac mae’n gyfrifol am ysgogiadau polisi rhanbarthol eraill fel sgiliau a seilwaith.

Mae’n gwrthwynebu Cronfa Ffyniant Gyffredin Ganolog y Deyrnas Unedig, ac mae’n awgrymu y gallai dull a arweinir gan y DU olygu llai o arian i ardaloedd tlotaf Cymru ac ni fyddai’n parchu’r setliad datganoli o ystyried bod datblygu economaidd yn faes datganoledig.

Mewn perthynas â chyllid ar gyfer buddsoddi rhanbarthol, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi galw ar Lywodraeth y DU i sicrhau nad yw Cymru geiniog yn dlotach wrth inni adael yr UE.  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid wedi dweud y byddai hwn wedyn yn cael ei neilltuo gan Lywodraeth Cymru i’w wario ar ddatblygu economaidd rhanbarthol.

Mae cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer polisi rhanbarthol yn cynnwys:

Er bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cadw rhai elfennau o Gronfeydd Strwythurol fel ariannu aml-flwyddyn a gweithio mewn partneriaeth, mae hefyd yn bwriadu gwneud rhai pethau’n wahanol ar ôl Brexit.  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid wedi nodi meysydd lle mae’n gweld bod angen dull newydd:

Yn dilyn hynny, ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar y dull hwn, gan gyhoeddi adroddiad ymgysylltu ym mis Gorffennaf 2018 a oedd yn dadansoddi ymatebion gan randdeiliaid.

Beth mae Llywodraeth y DU wedi ei ddweud am Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, a beth mae hyn yn ei olygu i Gymru?

Mae p’un a fydd Llywodraeth Cymru yn gallu gweithredu ei chynigion yn llawn ai peidio yn dibynnu ar i ba raddau y mae’n sicrhau’r cyfrifoldeb am reoli a gweinyddu Cronfa Ffyniant Gyffredin arfaethedig y DU yng Nghymru.  Ar hyn o bryd nid yw’n glir a fydd hyn yn digwydd. 

Ychydig o wybodaeth sydd ar gael am gynlluniau Llywodraeth y DU ar gyfer ei Gronfa Cyd-Ffyniant, gyda rhagor o fanylion  i ddilyn erbyn diwedd 2018.  Bydd penderfyniadau ar weithredu a dyrannu’r gronfa hon yn cael eu gwneud yn dilyn yr ymgynghoriad a byddant yn ddarostyngedig i’r adolygiad o wariant sydd i’w gynnal yn ystod gwanwyn 2019.

Mewn datganiad ysgrifenedig ym mis Gorffennaf 2018 rhoddodd James Brokenshire AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol, y wybodaeth ddiweddaraf am gynigion, gan nodi:

Mewn cyfweliad gan BBC Wales ar 30 Medi, gofynnwyd i’r Prif Weinidog, Y Gwir Anrhydeddus Theresa May AS am ddatganoli Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU a lefel y cyllid y gallai Cymru ei disgwyl ar ôl Brexit. Dywedodd:

The point of the shared prosperity fund is that we will be looking at issues of disparities between the nations of the UK – disparities within nations and regions and deciding expenditure of money so that we are ensuring that money is being spent as effectively as possible to deliver for people…

I fully recognise the role that the Welsh Government has played and the role that the Welsh Government has played in decisions for Wales.  But obviously as we look at the shared prosperity fund across the whole of the UK we want to ensure that we get the right structure and the right processes involved in that so that the money that is being spent is being spent as effectively as possible because it’s about delivering for people on the ground.

Beth mae Pwyllgorau’r Cynulliad wedi’i ddweud am ddyfodol buddsoddi rhanbarthol?

Ym mis Mehefin 2017, cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ei adroddiad ar ddyfodol polisi rhanbartholDerbyniodd Llywodraeth Cymru 15 o 17 argymhelliad y Pwyllgor, a derbyniodd y ddau arall mewn egwyddor.  Y mis diwethaf, gwnaeth adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar newid ffrydiau ariannu’r UE nifer o argymhellion mewn perthynas â buddsoddi rhanbarthol trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.  Gwnaeth y ddau bwyllgor argymhellion tebyg yn y meysydd a ganlyn.