gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


blogiadur
clegar y cymry

Dydd Sul, 22 Ebrill 2018
19/04/2018, 10:13 pm
Darlleniad y Dydd:  Eseciel 12:1-7 (BCND:tud.2760/ tud.692) Croeso cynnes i chi i’n hoedfaon heddiw. Dwi ar hyn o bryd (prynhawn dydd Iau) yn rhyfeddu at y tywydd hafaidd yr ydym yn ei fwynhau (ymddiheuriadau mawr os ydych yn darllen hwn ar ddydd Sul a hithau’n oer a glawog eto!) O’r diwedd mae’r gwanwyn wedi cyrraedd – ond beth fydd hynny’n ei olygu i chi? Llawenydd o allu edrych ymlaen at adael y sied wyna, neu obaith o bosib y gallwch fynd am dro braf heb gap a menyg?! Arwydd clir fod pethau’n newid o ran y tymhorau yw’r anifeiliaid sy’n dangos eu pennau fel gwenoliaid neu’r gôg. A phryd oedd y tro diwethaf i chi glywed sŵn unigryw’r gwcw? Mae tipyn o flynyddoedd ers i mi ei chlywed ddiwethaf, ond mae hynny’n dweud mwy amdanaf i na’r gôg! Dwi ddim wedi clywed y gôg, gan nad ydw i wedi bod yn gwrando, nac yn treulio cymaint â hynny o amser allan yn yr awyr agored! Mae’r Beibl yn ein rhybuddio yn aml fod methu clywed a deall yr hyn a ddywed Duw yn broblem gyffredin ymysg pobl. Nos Fercher daethom i ddiwedd y gyfres o gyfarfodydd Dal i Gredu a gynhaliwyd yng Nghefn Meiriadog ac yn y sesiwn olaf roeddem yn ystyried sut yr oedd y disgyblion yn meddwl am Iesu yn ôl Efengyl Marc. Dyma’r bobl oedd wedi cael y seddi gorau i weld awdurdod Mab Duw wrth i Iesu ddysgu, iacháu a maddau pechod. Ond er y fraint aruthrol yma, llwyddodd y disgyblion i gam-ddeall, i fethu gweld yn glir pwy oedd Iesu a pham yr oedd wedi dod atynt. Yn Marc 8:18 mae Iesu yn troi atynt ac yn gofyn iddynt: ‘A llygaid gennych, onid ydych yn gweld, ac a chlustiau gennych, onid ydych yn clywed?’ Er eu bod yn tybio eu bod yn deall ac yn gweld yn gywir pwy oedd Iesu, nid felly yr oedd. Cyhuddiad ddigon tebyg a welwn yn ein darlleniad o Eseciel 12 heddiw hefyd. Pobl Dduw sydd ar fai gan eu bod yn wrthryfelgar ac oherwydd hynny’n methu gweld, clywed na deall neges Duw am eu cyflwr. Dyna pam mae Eseciel yn dangos iddynt trwy ddarn o ddrama gyhoeddus fod tro ar fyd. Mae’n pacio’i fagiau fel petai’n mynd ar daith bell ac yn cloddio trwy wal y ddinas i arwyddo’r ffaith y byddai pobl Dduw yn cael eu cipio o’u tir gan y gelyn. Er y rhybudd a ddaeth i bobl trwy Eseciel, roedd gobaith hefyd – fod Duw am weithredu i achub ei bobl. Ac mae’n gwneud hynny trwy Fab Dafydd, y Bugail da roddodd ei fywyd dros y defaid – ‘Byddaf yn gosod arnynt un bugail, fy ngwas Dafydd, a bydd ef yn gofalu amdanynt; ef fydd yn gofalu amdanynt ac ef fydd eu bugail.’ (Eseciel 34:23) Gweddïwn heddiw am i’r Ysbryd Glân roi llygaid ffydd i ni edrych ar Iesu, a chlustiau parod i wrando ac ufuddhau i’r Un sy’n ein galw ato’i hun. Rhodri Llais Bro Aled 22.04.18 (PDF) Llais Bro Aled 22.04.18 (Word)


ffyddlondeb Duw
19/04/2018, 4:52 pm
Mae Israel sydd yn dri mil oed yn dathlu ei 70ain phen-blwydd. Hanes Israel ydy ffyddlondeb Duw. Gwireddwyd gair Duw pan gafodd Israel ei geni fel gwladwriaeth yn 1948. Casglodd o’i bobl o bob cwr o’r byd yn ôl ei addewid. Mae hi’n ffynnu yn gyflym ac yn anhygoel o doreithiog ers hynny. Pen-blwydd hapus, a phob bendith i Israel! Bydded iddi hi ddod i adnabod gwir ffynhonnell y fendith. 


2/5: Caeau Pontcanna Gaeafol (2018) Emulsion on board (35 x 45…
19/04/2018, 4:23 pm
2/5: Caeau Pontcanna Gaeafol (2018) Emulsion on board (35 x 45 cm) • £315 (framed/wedi’i fframio)


Tymor 2, Madrid
19/04/2018, 2:38 pm
Dyma fi’n dogfennu rhai straeon o fy ail dymor yma ym Madrid. Dechreuais fynychu dosbarthiadau cerameg. Dyma’r peth cynta’ i mi greu! Dwi’n mwynhau’r dosbarth yn arw. Mae’na gymysgedd gwahanol o ferched pob wythnos o bob oedran a mae’n broses gwych ffocysu ar un dasg ‘ymarferol’ a chreu/chwarae am ddwyawr ar y tro. Mae’r gweithdy ‘Arte Hoy’ rwy’n mynd iddo yn cael ei redeg gan gwpl sy’n caru cerddoriaeth hefyd, felly maent yn DJs gwych hefyd – popeth o ganeuon ffilmau i Bjork i fflamenco a goreuon Sbaeneg. Dwi wrthi’n creu potyn arall ar hyn o bryd, bocs i ddal menyn a bowlen bach i gadw fy ngemwaith ynddo. Dyma’r stryd rwy’n ei gerdded bob wythnos ar y ffordd i’r wers cerameg trwy Lavapies yng ngolau lampau’r stryd/machlud yr haul. Dwi’n hapus iawn yn yr ysgol uwchradd hefyd. Dyma lun o athrawon yr adran Saesneg ar ddiwrnod ‘Carnival’ ble’r roedd rhaid i bawb wisgo gwisg ffansi. Roedd yn rhaid i’r athrawon wisgo fel arhosfan metro penodol ym Madrid, felly aethom fel adran fel ‘Las Rosas’. Chwith i dde – Rosario, Gloria, Ana Romero, Blanca, Maria Gomez, Ana a Pepa. Mae llawer o gelf ar waliau’r ysgol – dwi’n hoff o’r ailgread yma o Guernica gan y plant. Yn aml tra’n archebu bwyd, mae rhaid rhoi enw. Ro’n i wastad yn dweud ‘Bethan’ neu ‘Beth’ – weithiau byddai’r person yn deall, weithiau ddim. Cefais fy ngalw yn ‘Pez’ un tro (Sbaeneg am ‘bysgodyn’), ac thro arall wrth archebu cwrw a thapas amser cinio, ‘Petf’ … penderfynais ymdopi’r enw ‘Isobel’ ar gyfer y sefyllfa o hynny ymlaen… .! Dyma ‘chydig o luniau dim ond i gofio rhai pethau diddorol ddes i ar draws tra yma! Barrio de las Letras Celf ar fur tu allan i Mercado San Fernando ble dwi’di treulio sawl p’nawn Sadwrn. Lampshade del dwi’n hoffi mewn siop ym marchnad y Rastro … dwi’n ei ffansio bob tro, ond byddwn i byth yn gallu ei gludo adre heb ei ddinistrio, felly dyma lun ohono i’w gofio a cheisio ei ailgreu efallai nol yng Nghymru!


Ffermydd Bro Ffestiniog -2
19/04/2018, 12:00 pm
Ail ran cyfres Les Derbyshire. Ar ôl gorffen yn Nhanygrisiau y tro diwetha’, awn wedyn i lawr y ffordd i Dolwen, Tan y Bryn a Ty’n Cefn – cofiaf Jack Wmff yn ffermio yno gyda’i wraig. ‘Roedd Jack hefyd yn gweithio yn Chwarel Wrysgan.  Adeg y rhyfel fe fyddai ei wraig yn dod i fyny i Manod i werthu menyn yn ddistaw (menyn ar rations yr adeg hynny) a chael pris da amdano.  ̕Roedd ganddynt dair i


Ffwrnes Pizza- Faint ydych chi’n gwybod am pizza? / How much do you know about pizza?
18/04/2018, 7:42 pm
Gan Jez ac Ieuan oddi wrth Ffwrnes Pizza: ffwrnes.co.uk / Twitter @ffwrnes / www.facebook.com/ffwrnespizza Lle cafodd y pizza Hawaiian i’w wneud cyntaf? Hawaii Llundain Ontario Beth yw’r tymheredd delfrydol er mwyn coginio pizza? 500 grand celsius 175 gradd celsius 250 gradd celsius Lle roedd y pizzeria cyntaf? Rhufain Naples Parma Pa dinas yn yr Unol Daleithiau oedd cyntaf i werthu pizza? Chicago Boston Efrog Newydd Beth yw enw’r pizzeria lle mae Kevin, yn y ffilm Home Alone, yn archebu wrtho? Panucci’s Little Nero’s Luigi’s Continue Continue {{$global}} Ffwrnes Pizza- Faint ydych chi'n gwybod am pizza? Fe gawsoch chi {{userScore}} allan o {{maxScore}} yn gywir {{title}} {{image}} {{content}} {{/global}} Share your result via Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email Play again


• Yr Atgyfodiad a Geni o’r Newydd (1 Pedr 1:3-4) – Rhodri Glyn (01.04.2018)
18/04/2018, 7:21 pm
http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/01042018_pm_rhodriglyn.mp3


mewn un dydd
18/04/2018, 4:08 pm
A glywodd rhywun am y fath beth?A welodd rhywun rywbeth tebyg?A ddaw gwlad i fod mewn un dydd?A enir cenedl ar unwaith?Eseia 66:8Ar ôl cael eu gyrru i ffwrdd o’u gwlad ddwy fil o flynyddoedd yn ôl, cafodd yr Iddewon hi yn ôl yn 1917 drwy Ddatganiad Balfour, yna daeth Israel i fod mewn un dydd yn llythrennol.Fe ddaw eto weledigaeth yn ei hamser—daw ar frys i’w chyflawni, a heb ball.Yn wir nid oeda; disgwyl amdani,oherwydd yn sicr fe ddaw, a heb fethu.Habacuc 2:3


Cyfle i gael llyfr am ddim, a mwy o ‘Maes y Mes.’
18/04/2018, 9:44 am
Dyma i chi syniad gwych! Cyfle i blant ennill pecyn o lyfrau am ddim, a thynnu sylw at Wobr Tir na n-Og yr un pryd. Manylion yn y llun isod: Does ‘na ddim dyddiad cau hyd y gwela i, ond nifer cyfyngedig o lyfrau am ddim sydd ar gael, felly brysiwch! Byddai sgwennu am bob un yn anodd, felly be am ddewis un a sgwennu am hwnnw? Does dim angen traethawd! Dwi’n siwr y byddai hanner tudalen yn ddigon – pargraff hyd yn oed! Ac mae modd gyrru clip fidio hefyd – be amdani? A mwy o newyddion da: mae’r 2 lyfr nesaf yn y gyfres Maes y Mes yn y siopau rŵan. Cyfres i blant 5-8 oed ydi hi, gan yr awdures/llyfrgellyd Nia Gruffydd gyda lluniau gan Lisa Fox. Rydan ni eisoes wedi gweld straeon am dylwyth teg yr hydref a’r gaeaf, a rŵan, dyma straeon y gwanwyn a’r haf. Dwi’n meddwl mai Brwynwen a’r Aderyn Anferth ydi’r stori orau o’r 4, achos mi ges i fy nhwyllo – doedd gen i ddim syniad pam fod darnau arian yn ymddangos bob munud – ond efallai eich bod chi’n anghytuno? Rhowch wybod! Dyma i chi flas o sori Brwynwen: A blas o stori Briallen a brech y mêl: Ydi, mae Briallen druan yn sal ar adeg anffodus iawn, bechod. Bydd raid i chi ddarllen y llyfr i weld be sy’n digwydd iddi… Mae ‘na dipyn o sôn am fwyd a dillad yn y llyfrau hyn, felly os ydach chi’n nabod plentyn 5-8 oed sy’n hoffi bwyd a dillad a ffasiwn, be am roi copi o un o’r llyfrau hyn iddyn nhw? Neu gwell fyth, becyn o’r 4 llyfr. £3.99 yr un, gan Y Lolfa. Ond dwi’n siŵr y byddai Nia yn hapus i weld y 4 llyfr yn cael eu benthyca o’r llyfrgell hefyd – gan mai llyfrgellydd ydi hi. Dwi’n siŵr ei bod hi wedi cofrestru efo PLR, siawns! PLR (public lending right) sy’n talu 8c i’r awdur am bob tro mae llyfr yn cael ei fenthyca. Felly prynwch a benthycwch o lyfrgell – cefnogwch ein hawduron!


tipyn o dristwch
17/04/2018, 4:59 pm
Roedd garage sale yn Ysgol Optometreg hefyd. Gwelais eitemau cyfarwydd ymysg pentwr o bethau yn y cyntedd. Rhois i nhw i’r ysgol y llynedd iddyn nhw gael eu gwerthu i godi pres. Roedd y rhan fwyaf o’r pethau ar y bwrdd hwn wedi dod o fy nghartref. Gwnes i’r hosan mawr flynyddoedd yn ôl yn Japan. Cafodd fy merch hynaf sioc i weld y llun, ond mae hi’n deall bod rhaid gwneud. Gobeithio bod nhw wedi ffeindio cartref newydd.