gwefan.org

 

Trydaru

 

Draig Goch


Dewiswch o 32 o Ffrydiau Cymraeg

Gwersyll yr Urdd, Caerdydd
Cardiff City Cymraeg
Cymdeithas yr Iaith
Blogiadur
maes-e
Golwg RSS
Golwg360 Trydar
Haciaith
Menter Caerdydd Trydar
Cyngor Caerdydd Trydar
Pentyrch
Comisiynydd y Gymraeg
Castell-nedd Port Talbot
Fideo Bob Dydd
S4C arlein
Rondo
BBC Newyddion Cymru
Radio Cymru
Plaid Cymru
Lleol.Net
Y Lolfa
Blogiau Daily Post
Recordiau Sain
Menter a Busnes
Iaith Cyf
Trydar y Cymry Prif Newyddion
Trydar y Cymry
Leighton
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Adran Addysg
Pigion Cynulliad
Ffrwti


blogiadur
clegar y cymry

• Y Beibl Yn Unig (Deuteronomium 17:14-20) – Gwion Dafydd (12.11.2017)
20/01/2018, 10:45 pm
http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12112017_pm_gwiondafydd.mp3


• Crist Yn Unig (Actau 4:1-22) – Rhodri Glyn (05.11.2017)
20/01/2018, 10:39 pm
http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/05112017_pm_rhodriglyn.mp3


Cof y Cwmwd: gwefan wici am hanes Uwchgwyrfai
20/01/2018, 6:03 pm
Dyma eitem Heno am Cof y Cwmwd, gwefan wici amlgyfranog newydd am ardal Uwchgwyrfai. Pwrpas y wefan ydy casglu a rhannu gwybodaeth hanesyddol am yr ardal, ei sefydliadau a’i phobl. Fel datblygydd gwe dw i wedi bod yn cydweithio â Chanolfan Hanes Uwchgwyrfai ar y wefan hon. Dw i eisoes wedi blogio am fy ngwaith ar wefannau wici Cymraeg. Mae pobl bellach yn cyfrannu lluniau ac erthyglau i’r wefan. Mae hyn wedi cynyddu heddiw yn ystod y Golygathon cyntaf ar y wici, digwyddiad cymunedol i sbarduno cyfraniadau i’r wici. Arweinydd y Golygathon gan Jason Evans o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, dyn sy’n arddel y teitl Wicipediwr Preswyl ac sy’n gwybod llawer am dyfu wicis! Fe fydd hi’n ddiddorol dros ben gweld sut mae prosiectau fel Wicipedia a’r wefan newydd Cof y Cwmwd yn rhannu cynnwys yn y dyfodol hefyd. The post Cof y Cwmwd: gwefan wici am hanes Uwchgwyrfai appeared first on Carl Morris.


un flwyddyn
20/01/2018, 5:03 pm
Yr union flwyddyn yn ôl, newidiodd yr Unol Daleithiau eu cyfeiriad. Yn ystod y flwyddyn mae’r Arlywydd Trump wedi cyflawni cymaint o bethau dros ei wlad a’i bobl er gwaethaf pawb a phopeth. Mae America’n gryfach yn economaidd ac yn filwrol; mae llai o fewnfudwyr anghyfreithlon, llai o ddiweithdra; mae mwyfwy o bobl yn dangos parch tuag at eu gwlad ac egwyddor Americanaidd. Caeodd y Democratiaid y llywodraeth ar y diwrnod pen-blwydd oherwydd nad oedden nhw’n cael beth maen nhw ei heisiau. Mae’r Arlywydd Trump yn bwrw ymlaen o hyd ac o hyd ar gyfer pobl America er gwaethaf pawb a phopeth.


Dilyn Saga a Sarah Lund
20/01/2018, 4:29 pm
Bron i flwyddyn yn ôl, es am benwythnos hir i Ddenmarc a Sweden. Copenhagen yn bennaf, er mwyn porthi’r obsesiwn Nordig byth ers i BBC Four ddechrau darlledu’r goreuon o’r gwledydd hynny. Dyma gipolwg yn ôl ar y daith fer fythgofiadwy – ac oer – honno.         Mae’r drws metel yn sleidio ar agor, ac rydyn ni’n camu’n llechwraidd i mewn. Os ydi’r gwynt yn cosi’r rhewbwynt y tu allan, mae’n arctig fan hyn. Mae’n hesgidiau’n atseinio drwy’r warws fawr wag, a’r golau clinigol yn taflu cysgodion ar hyd a lled y waliau moel. Uwch ein pennau, mae cylchau metel rhydlyd a arferai grogi carcasau gwartheg flynyddoedd yn ôl. Neu gorff dynol… Dw i’n sadio wrth i Hanna ein tywysydd esbonio arwyddocâd y safle arbennig i’r ddwy gyfres a’m denodd yma. Dwy gyfres sy’n egluro pam fy mod i ac wyth arall DKK100 (decpunt) yn dlotach am y fraint amheus o grwydro lladd-dy segur ar bnawn Sadwrn niwlog o Chwefror. Pawb o wledydd Prydain namyn gwraig o dalaith Minnesota (“No, I did NOT vote for That Man”) yn treulio awr a hanner ar wibdaith nordicnoirtours.com dan law Hanna, merch o’r Ffindir a sgolor o Glasgow bellach wedi ymgartrefu yn Copenhagen. A merch sydd wedi mopio cymaint â ni ar gyfresi ditectifs a arweiniodd at oresgyniad newydd o Lychlynwyr i bedwar ban.   Forbrydelsen (2007-2012) ddechreuodd y cyfan ddegawd yn ôl, cyfres a ymddangosodd ar BBC Four fel ‘The Killing’ am ddeng nos Sadwrn yn olynol gan roi’r farwol i ’mywyd cymdeithasol. Cyfres heb ei thebyg ar deledu Prydain, gyda’i phortread ysgytwol o drallod un teulu wedi llofruddiaeth eu merch. Yn ogystal â’r ditectif styfnig Sarah Lund (Sofie Gråbøl), cymeriad cofiadwy arall oedd Copenhagen ei hun – y maestrefi llwm a’r warysau tywyll, dinas fel petai mewn galar parhaus o niwl a glaw smwc. Gwnaed penderfyniad penodol i ffilmio yn Nhachwedd y dyddiau t’wllu’n gynnar, er mwyn creu’r naws am le noir-aidd. Ac mae’r dychymyg yn drên wrth inni gydgerdded â’r cymeriadau o neuadd y ddinas i Kødbyen yr ardal pacio cig cyn gorffen ym mhencadlys trawiadol neoglasurol yr heddlu. Mae’r Københavns Politigård yn lleoliadffilmio amlwg i chwip o ddrama dditectif arall o’r parthau hyn.   Drannoeth, dw i’n neidio ar drên cyflym i wlad arall – Sweden – yn bennaf am y profiad o groesi pont enwog Øresund fu’n sail i Bron/Broen(2011- ). Dyma gyfres a esgorodd ar sawl fersiwn arall rhwng Ffrainc a Lloegr (The Tunnel, Sky Atlantic) a Mecsico ac America (The Bridge, FX). Tybed ydi Trump yn ffan? Roedd hon, esbonia Hanna, yn chwarae fwy ar yr ystrydebau a’r tensiynau rhwng dwy wlad a dau gymydog, wrth i Saga Noren drefnus o Sweden orfod cydweithio â Martin Rohde chwit-chwat o Ddenmarc. Ar ôl cyrraedd Malmö, a gadael y sgwâr hynafol, heibio stad ddienaid o weithdai a gwestai bocs sgidia, mae eicon y ddinas yn hudo o bell. Dyma’r Turning Torso, adeilad talaf Sgandinafia sy’n codi megis cerflunwaith 623 troedfedd i’r entrychion a rhan amlwg iawn o awyrlun y gyfres. Cynefin Saga Norén, y ditectif trowsus lledr a’r Porsche melynwyrdd o’r 70au, ac mae’n wirioneddol drawiadol. Mae’r gwynt yn fain, ond sdim ots. Wedi’r cwbl, fyddai taith noir-aidd yn haul tanbaid yr haf ddim yr un fath. Ac wrth ddychwelyd ar drên Copenhagen y noson honno, mae arwyddgan pruddglwyfus Choir of Young Believersyn llenwi ’mhen. Nôl yn Nenmarc, dw i’n cael sgwrs sydyn gyda Christine Bordin, sylfaenydd cwmni Nordic Insite sy’n rheoli’r teithiau tywys. Prydeinwyr ydi 75% o’r cwsmeriaid obsesiynol, meddai, a’r gweddill o’r Iseldiroedd a Gwlad Belg, ambell Ffrancwr, Awstraliad ac Americanwr. Dyma’i holi wedyn am ein cyfraniad ni i’r genre, Y Gwyll, neu Mord i Wales a ddangoswyd ar DR1, prif orsaf ddarlledu’r wlad. A’i barn hi? “I am not sure I would qualify Hinterland as Nordic Noir – the definition is to be discussed for hours around a Danish beer – but it is certainly a very well made drama!” ateba’n frwdfrydig. Y fersiwn Gymraeg welodd hi, ond yn gyffredinol roedd llawer o’i chydweithwyr wedi colli’r Cardi Noir oherwydd diffyg hysbysebu gan y sianel Ddaneg. Hynny, a’r slot noswylio 11.20 yr hwyr o bosib a glustnodwyd i’r ail gyfres sydd ymlaen ar DR1 ar hyn o bryd. Yn rhwystredig, roedd Christine wedi cysylltu â chwmnïau cyfatebol yn Aberystwyth i drafod y posibilrwydd o gydweithio a hyrwyddo’r cyfresi Cymraeg a Daneg ar dudalennau Facebook ei gilydd. Chafodd hi ddim ateb. Oes, mae eisiau cic yn dîn ni’r Cymry weithiau. Ond mae ambell un wedi gweld potensial twristiaeth deledu yr ochr yma i Fôr y Gogledd. Dywed Richard Smith o gwmni ‘Cambrian Safaris’ o Lanafan ger Aberystwyth, mai’r Gwyllsy’n gyfrifol am ddenu cyfran sylweddol o Americanwyr a thramorwyr eraill i raeadrau gwaedlyd Pontarfynach, diolch i Netflix. Trowch i www.darganfodceredigion.co.uk ac mae yna lyfryn â mapiau o leoliadau’r gyfres a “gwlad llawn chwedloniaeth a dirgelwch” gyda delweddau trawiadol o’r ardal a lluniau S4C o’r cast. A ‘Her y Gwyll’ ydi taith gerdded fawr Ramblers Cymru ddydd Sadwrn 6 Mai eleni, sy’n sicr o apelio at sawl ffan fel fi. Efallai bod Y Gwyll wedi gorffen (am byth?) ar S4C, ond mae’r drydedd gyfres eto i’w gweld ar BBC Four a thu hwnt. Mae’r farchnad yno, Gymry Ceredigion. Bachwch hi!                                              


Becks ar y bocs
20/01/2018, 4:08 pm
Dafad ddu’r teulu yn dychwelyd i fro ei mebyd, ymhell o’r ddinas fawr. Merch dridegwbath oed â rhyw ddirgelwch ynglŷn â’i chefndir. Natur a’r wlad o’i chwmpas yn ddelfrydol ar yr olwg gyntaf, ond gydag elfennau sinistr yn llechu dan yr wyneb sinematig. Na, nid adolygiad arall o ddrama noir-aidd y Gogledd ar S4C, ond un o bellafoedd gogleddol arall y tro hwn. Sweden. Croeso i Rebecka Martinsson: Arctic Murders ar More4 bob nos Wener, a blonden nodweddiadol Sgandi (Ida Engvoll â rhyw dwtsh o’r gantores Gwenno Saunders efallai?), twrna treth o Stockholm sy’n dychwelyd adre’ i hen dref fwyngloddio Kurravaara, llawn helwyr a choetmyn, ar gyfer cnebrwn ffrind o ficer a fu farw dan amgylchiadau amheus. Mae hon yn debycach i gyfres dditectif ITV, Vera, na’i chyfnitherod Llychlynnaidd Saga Noren a Sarah Lund, er i’r siwmper wlanog ymddangos yn y bennod hon. Roeddwn i’n poeni i ddechrau ei bod hi braidd yn rhy dow-dow i mi. Hynny a’r ffaith iddi gael ei gosod tua hirddydd haf, a phiwiad bach yn bla yn ardal y llynnoedd. Roedd y golygfeydd braf hynny’n f’atgoffa i o ddrama Swedeg arall, Thicker than Water, un arall o gynhyrchion Walter Presents. Ond mae ’na gymeriadau difyr ymhlith criw’r Polisen lleol, gan gynnwys Mella feichiog ddi-lol, ac yn y gymuned glos ehangach fel Nalle, bachgen ifanc Downs, sydd hefyd yn rhan o olygfa wirioneddol ysgytwol y bennod tua’r diwedd. Ac fel pob ffuglen gwerth ei halen, mae’r lleygwraig (gweler Jessica Fletcher Murder She Wrote a Nikki Alexander Silent Witness) yn gneud gwaith yr heddlu drostyn nhw. Dw i heb ddarllen na chlywed am ’run o nofelau gwreiddiol Åsa Larsson, ond mae’r gwybodusion yn dweud bod y fersiwn deledu dipyn mwy dof a llai gwaedlyd na’r gair print. Ond, gyda phennod 90 munud wythnos nesaf wedi’i gosod ganol gaeaf noethlwm, mae hon i’r dim ar gyfer nos Wener aros-i-fewn ddarbodus wedi’r Dolig.


Ysgol Maenofferen a’r Ail Ryfel Byd
20/01/2018, 12:00 pm
Cyfres newydd gan Agnes Edwards, yn edrych ar lyfrau log Ysgol Maenofferen yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Un diwrnod cefais wahoddiad, gan ysgol fy ŵyr a’m hwyres, i siarad am fy mhrofiadau a’m teimladau yn blentyn yn ystod yr ail ryfel byd.  Gan fy mod mor ifanc nid oeddwn yn gwybod y ffeithiau ac felly es ati i gael gweld llyfrau log ysgol neu ddwy. Diolch i’r prifathrawon, cefais fynd i’r ysgol


Fideo: Alffa – Creadur #ochr1
19/01/2018, 5:58 pm
Top tiwn gan Alffa – Creadur Diolch @Ochr1


murlun yn y tir sanctaidd
19/01/2018, 5:24 pm
Mae fy merch hynaf yn dal i gynhyrchu celf gan gynnwys murluniau. Rŵan mae hi wrthi’n paentio un mewn cartref preifat yn Oklahoma City. Cafodd newyddion gwych yn ddiweddar; cafodd hi ei gofyn i ymuno ag Artists4Israel i baentio murlun yn Israel ym mis Mai! Mae hi newydd dderbyn e-docyn awyren ac mae hi gyffro i gyd (a minnau hefyd wrth gwrs!) 


Brenhinoedd Acid Jazz Cymru – Drych Gwych – Anweledig
19/01/2018, 5:24 pm